Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Statut

Statut

 

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z uwzględnieniem zmian przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2011 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”

§2
Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Krzewienia Nauk Judaistycznych oraz Głównej Biblioteki Judaistycznej.

§3
Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z prawami miejscowymi.

§5
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.


Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7
Celem Stowarzyszenia jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:
1.Kultywuje i popularyzuje tradycje Żydów polskich.
2.Wspiera i popularyzuje badania naukowe w zakresie historii i kultury żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich.
3.Prowadzi działalność edukacyjną.
4.Podejmuje działania na rzecz kształtowania postaw tolerancyjnych w społeczeństwie.
5.Współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi w kraju oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i na na świecie.
6.Dąży do pozyskania przedstawicieli nauki i działaczy kultury w kraju i za granicą do realizacji celów Stowarzyszenia.
7.Szerzy wiedzę o dorobku Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych, Głównej Biblioteki Judaistycznej i JIWO w w Wilnie i Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- gromadzenie i przechowywanie obiektów związanych z Historią i kulturą Żydów polskich,
- konserwację, dokumentację i katalogowanie obiektów kultury materialnej Żydów polskich,
- inicjowanie badań,
- organizowanie kursów edukacyjnych dla środowisk polskich i zagranicznych, - organizowanie nauki języków żydowskich,
- działalność wydawniczą o charakterze naukowym, edukacyjnym i 3 popularyzatorskim,
- ścisłe współdziałanie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma zwanym dalej Instytutem, polegające w szczególności na wszechstronnym wspieraniu działalności Instytutu oraz wymianie informacji i doświadczeń,
- udostępnianie Instytutowi zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, miejsca w siedzibie w pomieszczeniach budynku przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie,
- wspieranie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich, którego Stowarzyszenie jest inicjatorem i współzałożycielem, zarówno poprzez realizowanie uprawnień Stowarzyszenia wynikających z  umów założycielskich dotyczących Muzeum, jak również poprzez przekazywanie otrzymywanych na ten cel dotacji i darowizn oraz wykonywanie innych obowiązków, które Stowarzyszenie przyjęło na siebie w tych umowach, a w szczególności przez opracowanie, wykonanie, sfinansowanie i przekazanie wystawy głównej Muzeum, udostępnianie potrzebnych obiektów z posiadanych zbiorów oraz kierowanie do realizacji tego projektu pracowników i współpracowników Stowarzyszenia, 

- inicjowanie powstania stowarzyszeń i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w kraju i poza granicami.

§9
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§10
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§11
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na zasadach wynikających z przepisów prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia 24.04.2003 roku Dz. U.nr 96 poz. 873 z późn. zm (tekst jednolity z 27.10.2010 r.Dz. U. 234 poz. 1536) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Działalność, o której mowa w § 11 ust. 1 powyżej nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego z której nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, wyrażające wolę uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§14
Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej po złożeniu przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających o co najmniej trzyletnim stażu członkowskim w Stowarzyszeniu.

§15
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Po upływie 3 miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia uzyskują czynne i bierne  prawo wyborcze, mogą korzystać z materiałów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalanych przez Zarząd.

§16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenie mają obowiązek współdziałania w dążeniu do osiągnięcia celów Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu i opłacania składek.

§17
Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowe.

§18
Osobom fizycznym zasłużonym dla rozwoju kultury żydowskiej Zarząd Stowarzyszenia może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.

§19
Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez prawa udziału w głosowaniu, oraz obowiązek popularyzowania celów Stowarzyszenia.


§20
Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli, bez prawa udziału w głosowaniu, oraz obowiązek wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

§21
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1. Pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia przez członka.
2.Wykreślenie uchwałą Zarządu z powodu:
- nieusprawiedliwionego zalegania w uiszczeniu składek członkowskich przez okres co najmniej dwunastu miesięcy,
- utraty praw publicznych stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu,
- prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia. W przypadku odwołania się członka do Walnego Zgromadzenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu.
3. Wykluczeniu uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu,
uchwał władz i regulaminów.
4. Śmierć członka Stowarzyszenia.


§22
Od uchwał Zarządu o utracie członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
d/ Walne Zgromadzenie może powołać Sąd Koleżeński


§24
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zrzeszającą wszystkich członków. 


§25
Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczym oraz na cztery lata na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym lub w każdym czasie na posiedzeniu nadzwyczajnym, które może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania lub na wniosek Komisji  Rewizyjnej.


§26
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, który zawiadamia członków co najmniej 14 dni wcześniej, przesyłając projekt porządku zebrania z odpowiednimi materiałami. Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 30 dni od daty wpływu stosownego wniosku, przy czym porządek tego posiedzenia musi przewidywać sprawy, dla których zostało zwołane.

§27
Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą wszelkie sprawy z zakresu działania Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Wytyczanie kierunków działalności.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności.
3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.
4. Podejmowanie uchwały o absolutorium dla Zarządu.
5. Uchwalanie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Decydowanie o tych sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
które przekraczają zakres zwykłego zarządu.

§28
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może odbyć obrady w drugim terminie, który może być  wyznaczony w tym samym dniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

 

§29
1. Zarząd składa się z 7-11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na cztery lata.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować nowych członków, jednak nie więcej niż 1/3 składu.
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

§30
Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Przygotowywanie planów działalności, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, budżetów i bilansów w celu przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
5. Zarządzanie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w granicach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu.
6. Zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa Stowarzyszeniu.
9.Opiniowanie projektów planów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.
10.Uczestnictwo Przewodniczącego lub upoważnionych przez niego członków Zarządu w pracach Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.
11.Opiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.
12.Zawieranie umów o pracę z pracownikami oraz umów cywilnoprawnych w sprawach zwykłego zarządu.
13.Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących, nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
14.Proponowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich i na członków Rady Muzeum, a także wyrażanie zgody na powołanie i odwoływanie dyrektora oraz  członków Rady Muzeum przez organizatora prowadzącego rejestr Muzeum.
15.Wyrażanie zgody na zmiany w statucie Muzeum Historii Żydów Polskich w trybie w nim określonym.


§31
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Zwołuje posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu. Uchwały Zarządu
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w przypadku zaś równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W posiedzeniach uczestniczy
z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma lub jego zastępca, a także przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu lub jego zastępca.

§32
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca oraz osoby upoważnione uchwałą Zarządu.

§33
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
3. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie kadencji Komisja może dokooptować nowych członków, nie więcej jednak niż 2 osoby.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§34
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§35
1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do prowadzenia co co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem kontroli majątku własnego i użyczonego, działalności finansowej i gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna może - w związku z przeprowadzoną kontrolą lub jej wynikiem - żądać od Zarządu udzielenia wszelkich wyjaśnień oraz występować do Zarządu z odpowiednimi wnioskami i opiniami.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Z przeprowadzonych kontroli i przedstawia wnioski o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

§36

Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.


§37
Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów wynikłych w sferze działalności Stowarzyszenia między jego członkami.


§38
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
2. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować nowych członków. Nie więcej jednak jak dwie osoby.

§39
1. W sprawach określonych w §37 Sąd Koleżeński podejmuje środki dla zażegnania sporu, a jeśli jest to możliwe, wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, która ze stron i w jakim zakresie ma lub nie ma racji. Stosownie do tego Sąd może zobowiązać stronę lub obie strony do określonego postępowania zmierzającego do zażegnania sporu. 


2. W sprawach określonych w §37 Sąd Koleżeński stwierdzając winę członka Stowarzyszenia, udziela mu upomnienia lub nagany, a w razie wyjątkowo ciężkiego przewinienia, może orzec  wykluczenie ze Stowarzyszenia. W sprawach mniejszej wagi Sąd może się ograniczyć do stwierdzenia winy, nie stosując wyżej wymienionych środków.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§40
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. ruchomości
2. nieruchomości
3. fundusze 11

§41
Na fundusze składają się:

1. dochody ze składek członkowskich
2. dochody z działalności gospodarczej
3. dotacje państwowe
4. subwencje, zapisy, darowizny
5. inne wpływy wynikające ze statutowej działalności

 

Stowarzyszenia


§42
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na
podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem §11 ust. 3 Statutu.

§43
1. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek ruchomy na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu, w tym użyczenie, oddanie w depozyt bądź przekazanie części innym instytucjom lub osobom fizycznym może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu i umowy cywilno prawnej.

§44
W ramach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§45
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w trybie §28, określające likwidatorów bądź na podstawie decyzji sądu zarządzającej likwidację i wyznaczającej likwidatora. W tym samym trybie mogą być dokonywane zmiany statutu.

§46
O przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 <></>