Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Aktualne konkursy

Aktualne konkursy

 

Ogłoszenie o konkursie

z dnia 28 listopada 2017 roku

 

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności:

- tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci,

- upamiętnianie miejsc żydowskiej martyrologii.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 100.000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie ŻIH.

Terminem rozpoczęcia realizacji grantu jest data zawarcia umowy o przyznaniu i realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z załączonym wzorem wniosku.

W przypadku przyznania dofinansowania przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę stanowiącą załącznik do ogłoszenia. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

 

SKŁADANIE OFERT:

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (797 701 907).
 3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00 dnia 1 lutego 2018 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny z załączonym wzorem wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

 

DOKONANIE WYBORU OFERT:

 1. Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.
 2. Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:
 • przy publikacjach: spis treści i krótki opis, budżet, termin wykonania, uczestnicy;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki i wykonawcy, budżet.
  Przy projektach innego typu niż preferowane przez Komisję Grantową:
 • granty konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista uczestników, wstępny program, budżet;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista uczestników, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista uczestników, budżet.

         Ponadto przy wszystkich wnioskach będzie brane pod uwagę:

 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.
 2. Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 16 marca 2018 roku.

 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

 1. Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
 2. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:
  a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;
  b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);
  c) zakup nieruchomości;
  d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:
  - oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
  - uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy; przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu.
 4. Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisywaniu umowy.

 

 

 

 

Załączniki:

- wzór wniosku

- przykładowa umowa zawierająca główne postanowienia

- wzór sprawozdania

   

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o konkursie z dn. 28 listopada 2017 roku 

1) Regulamin Komisji Grantowej z dn. 5.07.2016 r.

2) Wniosek grantowy - formularz

3) Umowa grantowa - wzór

4) Sprawozdanie - wzór

5) Logotyp Stowarzyszenia do pobrania

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi rozliczeń finansowych przygotowaliśmy dla Państwa wyjaśnienie wraz z przykładami. Dokument ten można pobrać tutaj.