Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zaprasza Członków Stowarzyszenia ŻIH do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku (niedziela) o godz. 10.00 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10:20 tego samego dnia.

Materiały – sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za 2014 rok – będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie od dnia 4 maja b.r., po uprzednim umówieniu się (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).

Proponowany  porządek obrad:

1)  Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.

2)  Podsumowanie minionego roku i propozycji działań na kolejną kadencję.

3)  Omówienie realizacji projektu Muzeum Historii Żydów Polskich.

4)  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok.

5)  Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

6)  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.

7)  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok.

8)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za lata 2011 – 2015.

9)  Podjęcie uchwały w sprawie audytu sprawozdania finansowego za 2015 rok.

10) Wybory władz Stowarzyszenia:

- wybór Zarządu

- wybór Komisji Rewizyjnej

- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej

- zgłaszanie kandydatów do Zarządu

11) Wolne wnioski.

Po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Osoby, które chcą wziąć udział w zwiedzaniu wystawy stałej proszone są o kontakt z biurem Zarządu (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).