Nowy konkurs grantowy Stowarzyszenia ŻIH

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2016 działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.
Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
W 2016 roku preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności:
- tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci,
- upamiętnianie żydowskich grobów wojennych.
Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów w roku 2016 zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 100 000 zł.
W konkursie preferowane będą wnioski z terminem realizacji do dnia 31.12.2016 r.; przy czym nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do dnia 30.06.2017 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie ŻIH.
Terminem rozpoczęcia realizacji grantu jest data zawarcia umowy o przyznaniu i realizacji grantu.
Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.
Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z załączonym wzorem wniosku.
W przypadku przyznania dofinansowania przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę stanowiącą załącznik do ogłoszenia.
O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.
Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

 SKŁADANIE OFERT:

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00 dnia 1 kwietnia 2016 roku.  Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

Więcej informacji o tegorocznym konkursie grantowy można znaleźć tutaj