Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce odbędzie się  19 czerwca 2016 roku (niedziela) o godz. 9.40 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie (sala konferencyjna A na I piętrze).

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10.00 tego samego dnia.

 Materiały – sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za 2015 rok – są do wglądu w biurze Stowarzyszenia przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie minionego roku.
  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
  5. Podjęcie uchwały o formie sprawozdawczości finansowej w Stowarzyszeniu.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2015 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie w formie darowizny na rzecz Żydowskiego instytutu Historycznego im. E Ringelbluma środków finansowych pozyskiwanych przez Stowarzyszenie jako darowizny celowe na realizację projektów związanych z działalnością Żydowskiego Instytutu Historycznego.
  9. Wolne wnioski.