Konkurs Dzieci Cieszyna – odkrywanie żydowskiej przeszłości

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich we współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy” zapraszają do udziału w transgranicznym polsko-czeskim konkursie Dzieci Cieszyna – odkrywanie żydowskiej przeszłości. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Cieszyna, Czeskiego Cieszyna oraz całego regionu Śląska Cieszyńskiego, zarówno z Polski jak i z Czech. Celem Konkursu jest zainspirowania młodych ludzi do zaangażowania się w odkrywanie i poznawanie lokalnego żydowskiego dziedzictwa, wspólnej żydowsko-polsko-czeskiej historii. Projekt w sposób szczególny chce zwrócić uwagę na dzieje żydowskich dzieci, które zginęły podczas Zagłady. Zadaniem uczestników jest zebranie informacji na temat dziejów żydowskiej społeczności regionu a następnie twórcze ich przetworzenie. Zebrane materiały i informacje mogą dotyczyć: życia codziennego, obyczajów i świąt żydowskich, relacji polsko-żydowskich, opowieści o ciekawych, wyjątkowych osobach, intrygujących wydarzeniach, wyglądzie miasta, jego architekturze i topografii. Mogą to być relacje, zdjęcia: rodzinne, z miejsc związanych z kulturą żydowską. Zachęcamy do dokumentacji rozmów z osobami pamiętającymi żydowskich mieszkańców miasta i okolic, do przeprowadzania wywiadów z historykami i artystami na temat żydowskiej kultury i jej wkładu w kulturę Cieszyna i regionu. Prace konkursowe powinny składać się z tekstu oraz materiału ilustracyjnego wykonanego w dowolnej technice, przy użyciu dowolnych materiałów, mogą to być: fotografie, reprodukcje, prace plastyczne (ucznio-wie nie są ograniczeni formą, Jury weźmie pod uwagę każdą pracę). W konkursie mogą brać udział indywidulane osoby lub zespoły liczące nie więcej niż trzy osoby. Na podstawie prac uczestników powstanie przewodnik po miejscach związanych z żydowską historią miasta Cieszyna i regionu. Nagrodami w konkursie są: tablety mulimedialne, aparaty cyfrowe, Ipody (odtwarzacze MP3) oraz nagrody książkowe. Termin nadsyłania prac: 8 czerwca. Prace konkursowe należy nadsyłać listem poleconym na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6, z dopiskiem „Dzieci Cieszyna”. Prace konkursowe można także dostarczać osobiście w terminie do dnia 8 czerwca 2014 roku do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12 (w godzinach pracy Ośrodka). Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali 24 czerwca 2014 r. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”. Reguamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresami http://www.jewishmuseum.org.pl, http://www.szih.org.pl, http://www.domnarodowy.pl. Inicjatorka Konkursu Helena Weiss Foster urodziła się w Cieszynie w 1931 roku. Jako jedyna z rodziny Weissów ocalała z Zagłady. Konkurs ma na celu utrwalenie pamięci o jej bracie Dawidzie Weissie, który prawdopodobnie zginął w Auschwitz. Załaczniki: - Formularz zgłoszeniowy do konkursu – zgłoszenie indywidualne - Formularz zgłoszeniowy do konkursu – zgłoszenie grupowe - Regulamin konkursu ----------------------------------------------------- Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny (cz. Sdružení Židovský historický institut ) a Muzeum Historii Żydów Polskich (cz. Muzeum dějin polských Židů ) ve spolupráci s Těšínským kulturním střediskem „Národní dům” Vás zvou k účasti v přeshraniční polsko-české soutěži Děti Těšína – objevování židovské minulosti. Soutěž je zaměřená na žáky z gymnázií a středních škol z Těšína, Českého Těšína a celé oblasti Těšínského slezska, jak z Polska, tak z Česka. Cílem Soutěže je inspirování a zapojení mladých lidí do objevování a seznámení se s místním židovským dědictvím, společnými židovsko-polsko-českými dějinami. Projekt zvláštním způsobem chce upozornit na dějiny židovských děti, které se ztratily během Vyhlazení. Úkolem účastníků je shromáždění informací na téma dějin židovského společenství regionu a dále jejich tvořivé přetváření. Shromážděné materiály a informace se mohou týkat: každodeního života, zvyků a židovských svátků, polsko-židovských vztahů, příběhů o zajímavých, výjimečných osobách, intrikujících událostí, vzhledu města, jeho architektury a místopísu. Mohou to být zprávy, snímky: rodinné, z míst spojených s židovskou kulturou. Nabádáme Vás k dokumentaci/záznamu rozhovorů s osobami, které pamatují židovské obyvatele města a okolí, k provádění interwiev s historiky a umělci na téma židovské kultury a její příspěvku ke kultuře Těšína a regionu. Soutěžní práce se mohou skládat z textu a ilustrativního materiálu provedeného libovolnou technikou, mohou to být: fotografie, reprodukce, plastické práce (žáci nejsou omezení formou, Jury vezme v úvahu každou práci). Soutěže se mohou zúčastnit individuální osoby nebo skupiny, které nemají více než tři osoby. Na základě prací účastníků vznikne průvodce po místech spojených s židovskou historií města Těsína a regionu. Odměny soutěže to: multimediální tablety, digitální fotoaparáty, Ipody a knižní odměny. Lhůta zasílání prací: 8. června. Soutěžní práce je třeba zasílat doporučeným dopisem na adresu: - Muzeum Historii Żydów Polskich, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6, z přípiskem „Děti Těšina”. Soutěžní práce můžeme také dodávat osobně ve lhůtě do done 8. června 2014 do Těšínského kulturního střediska „Národní dům”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12 (v pracovních hodinách Střediska). Odevzdání odměn se bude konat během slavnostní galy 24. června 2014 v Těšínským kulturním středisku „Národní dům”. Soutěžní podmínky a přihlášovací formulář jsou dostupné na stránce http://www.jewishmuseum.org.pl. Iniciátorka Soutěže Helena Weiss Foster se narodila v Těšíně v roce 1931. Jako jediná z rodiny Weissů přežila Vyhlazení. Cíl Soutěže to zachování paměti o její bratru Davidu Weissovi, který se pravděpodobně ztratil v Auschwitz. - Přihláškový formulář do UMĚLECKÉ SOUTĚŽE Děti Těšína_SKUPINOVÉ PŘIHLÁŠENI - Přihláškový formulář do UMĚLECKÉ SOUTĚŽE Děti Těšína_ INDIVIDUÁLNÍ PŘIHLÁŠENI - PODMÍNKY UMĚLECKÉ Děti Těšína