Ogłoszenie o konkursie

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny ogłasza nowy konkurs na dofinansowanie w roku 2013 działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę, w tym:

- naukowe i popularnonaukowe wydawnictwa z zakresu dziejów i kultury Żydów;

- konserwację artefaktów;

- częściowe dofinansowanie konferencji;

- częściowe dofinansowanie projektów badawczych;

- częściowe dofinansowanie imprez popularyzatorskich oraz promujących tolerancję międzyetniczną;

Na dofinansowanie tych działań zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 70 000 zł.

O dofinansowanie w tym konkursie mogą ubiegać się osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE OFERT:

1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

3. Termin składania wniosków – od 5 sierpnia 2013 do 16 września 2013 roku do godz 15:00. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny z załączonym wzorem wraz ze wszystkimi załącznikami.

DOKONANIE WYBORU OFERT:

1. Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.

2. Przy ocenie wniosku o grant Komisja uwzględnia:

· wnioski wydawnicze: recenzje, spis treści i krótki opis, budżet, termin wykonania, uczestnicy

· granty konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin

· konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista uczestników, program, budżet, opinia dyrektora instytucji organizującej konferencję

· Projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista uczestników, budżet, termin wykonania, recenzje zewnętrzne

· Imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista uczestników, budżet, opinie zewnętrzne

3. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota

4. Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 21 września 2013 roku.

5. Podpisywanie umów do zrealizowania wybranych projektów w konkursie oraz przekazanie przyznanych dotacji w formie dofinansowania nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu.

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

1. Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

2. Każda oferta wybrana i dofinansowana w konkursie może być realizowana tylko do 31 grudnia 2013 r., na podstawie zawartej umowy.

3. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);

c) zakup nieruchomości oraz koszty robót budowlano-montażowych lub innych prac adaptacyjnych;

d) remonty i renowację zabytków;

e) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

f) honoraria uczestników projektów;

4. W przypadku przyznania dofinansowania, przed podpisaniem umowy, a po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

- oświadczenia o przyjęciu dofinansowania,

- uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadań ofertowych, w formie załączników do umowy; przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji;

5. Podmiot uprawniony, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania projektu.

Załączniki:

wzór wniosku

przykładowa umowa zawierająca główne postanowienia

wzór sprawozdania

 

REGULAMIN KOMISJI GRANTOWEJ