Rozpoczęcie realizacji projektu 'Odpowiedzialność za wspólne dziedzictwo'

Rozpoczęto realizacje projektu „Odpowiedzialnośćza wspólne dziedzictwo”, współfinansowanego ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanegoramach programu polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Projekt ma na celu wsparcie demokratycznych przemian na Białorusi poprzez realizację dwóch przedsięwzięć edukacyjno-społecznych. W projekcie weźmie udział 40 osób. Bezpośrednimi grupami odbiorców projektu : białoruska młodzieżdziennikarze oraz czytelnicy prasyjęzyku białoruskim, użytkownicy Internetu oraz inni obywatele Białorusi, którzy zapoznają sięrezultatami projektu. W ramach projektuMińsku na Białorusi zorganizowane zostanie szkolenie dla dziennikarzy na temat zaangażowanego dziennikarstwasposobów pisaniatrudnych tematach związanychantysemityzmem, ksenofobiąbrakiem ochrony niszczejących obiektów dziedzictwa kulturowego Żydów. Młodzieżobwodu mińskiego weźmie udziałwarsztatachtworzenia fotoreportaży i pod okiem specjalisty stworzy 20 fotoreportaży poświęconych obecnemu stanowi dziedzictwa żydowskiego na Białorusi. Rezultatem projektu będzie zwiększenie kompetencji dziennikarzyzakresie pisaniatematach społecznie trudnych oraz zwiększenie wiedzy młodzieży na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kompetencji tej młodzieżyzakresie metody fotoreportażu. Wydany zostanie numer czasopisma pARTizanjęzyku białoruskim poświęcony tematom żydowskimsztuce polskiejbiałoruskiej. Zwieńczeniem projektu będzie otwarcie wystawy fotograficznej będącej rezultatem projektu reporterskiego oraz  publikacja 20 fotoreportaży na białoruskojęzycznej stronie portalu Wirtualny Sztetl.

logo

Projekt współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanegoramach programu polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.