Zwołanie Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia ŻIH

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zwołuje w dniu 27 maja (niedziela) 2012 r. o godz.10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2011 rok.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w Błękitnym Wieżowcu – wejście od ul. Tłomackie (naprzeciw wejścia do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Tłomackie 3/5). W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10:15 tego samego dnia. Materiały: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok w tym realizacji projektu Wystawy Głównej, sprawozdanie finansowe za 2011 wraz z opisem kosztów poniesionych na tworzenie Wystawy, są do wglądu w biurze Stowarzyszenia przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad
 2. Podsumowanie minionego roku – Przewodniczący Zarządu Piotr Wiślicki
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok przez Zarząd Stowarzyszenia – Piotr Koral
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 rok przez Zarząd Stowarzyszenia – Dyrektor Finansowy i Administracyjny – Małgorzata Tarnowska
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (KR) za 2011 rok – Przewodnicząca KR Alina Skibińska
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2011 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za 2011 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora ksiąg rachunkowych
 11. Wolne wnioski.

 

Uwaga:

Na zebraniu będzie można opłacić składkę członkowską, której wysokość wynosi 30 zł rocznie. Przypominamy, że opłacanie składek jest obowiązkowe. Składki można również wpłacać na konto nr 18 1240 1037 1111 0000 0692 4025, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.