Powrót

Organizacje partnerskie

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami partnerskimi przy kluczowych projektach realizowanych w ramach naszej działalności statutowej. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną, stworzoną wspólnie przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd lokalny (Miasto Stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny). Stowarzyszenie zainicjowało projekt Muzeum w 1993 roku i do dziś wspiera jego działalność.

Polaron

Polaron oferuje usługi klientom korporacyjnym oraz indywidualnym
w zakresie tłumaczeń i zarządzania wielojęzycznymi projektami multimedialnymi. Firma pomaga także osobom z polskimi korzeniami
z całego świata w poświadczaniu polskiego obywatelstwa
i w poszukiwaniach genealogicznych.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę
i Europę Środkowo-Wschodnią. Stowarzyszenie wspiera kluczowe inicjatywy ŻIH, w tym zainicjowany wspólnie projekt Archiwum Ważniejsze niż Życie, którego celem jest prezentacja Archiwum Ringelbluma.

Taube Philanthropies

Taube Philanthropies wspiera programy w San Francisco i okolicach, w Polsce oraz Izraelu. Swoje działania skupia na kwestiach związanych
z edukacją, stypendiami, odnową
i ochroną kultury żydowskiej, budowaniem instytucji i społeczności oraz inicjatywami mającymi za zadanie ochronę wartości amerykańskich. Twórcą fundacji jest Tad Taube – Darczyńca Założyciel Muzeum POLIN. Taube Philanthropies wspiera projekty Muzeum POLIN oraz działalność Stowarzyszenia.

American Friends of POLIN Museum of the History of Polish Jews

The American Friends of POLIN Museum jest amerykańską organizacją non profit
z Nowego Jorku. Jej misją jest wsparcie inicjatyw zachowujących
i promujących dziedzictwo polskich Żydów oraz budowa mostów pomiędzy ludźmi, epokami
i miejscami. Prezydentem AFoPM jest Andrzej Rojek, Współprzewodniczącymi są Zygmunt Rolat i Wiktor Markowicz – Darczyńcy Założyciele Muzeum POLIN. Organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem
i wspiera różne projekty realizowane przez Muzeum POLIN.

Fundacja Rodziny Nissenbaumów

Celem Fundacji jest ratowanie
i zachowanie żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz pamięci
o martyrologii narodu żydowskiego w Polsce. Działalność Fundacji koncentrowała się przez wiele lat na opiece nad cmentarzami żydowskimi
i miejscami męczeństwa. Kolejny cel Fundacji to kształcenie młodych ludzi w duchu dialogu i szacunku dla spuścizny duchowej i materialnej Żydów w Polsce.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego jest, wraz z siostrzaną Jan Karski Educational Foundation, bezpośrednią kontynuatorką Jan Karski US Centennial Campaign, która doprowadziła do pośmiertnego odznaczenia Jana Karskiego amerykańskim Medalem Wolności przez Prezydenta Baracka Obamę
w maju 2012 roku. Misją Fundacji jest ukazanie współczesnego wymiaru spuścizny Karskiego: potrzeby najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka
i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości.

Europejski Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich

Europejski Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich, zainicjowany przez Panią Corinne Evens – Znamienitego Darczyńcę Muzeum, wsparł poprzez swoich darczyńców powstanie wystawy stałej – w szczególności galerii Paradisus Iudaeorum. Komitet organizuje regularne wizyty do Polski oraz różne wydarzenia kulturalne z myślą
o europejskich przyjaciołach Muzeum POLIN.

Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich

Związek wyznaniowy gmin żydowskich skupia żydowskie gminy wyznaniowe. Jego celem jest organizacja żydowskiego życia społecznego i religijnego w Polsce oraz opieka nad ośmioma gminami żydowskimi, w tym utrzymywanie synagog, domów modlitwy
i cmentarzy.

March of the Living International

Marsz Żywych jest corocznym programem gromadzącym osoby
z całego świata, które w Polsce i Izraelu uczą się historii Zagłady, aby lepiej poznać przyczyny uprzedzeń, braku tolerancji i nienawiści. Od czasów pierwszego Marszu Żywych, który odbył się w 1988 roku, ponad 220 tysięcy uczestników z 52 krajów przeszło 3-kilometrową trasę prowadzącą z Oświęcimia do Brzezinki. Każdego roku w Yom Hashoah (Dzień Pamięci
o Holokauście) uczestnicy marszu oddają hołd wszystkim ofiarom Zagłady.

UJA Federation of Greater Toronto

Misją Federacji UJA jest zachowanie
i wzmocnienie jakości życia żydowskiego w Toronto i jego okolicach, Kanadzie, Izraelu oraz pozostałych częściach świata poprzez działalność filantropijną, wolontariat
i profesjonalne przywództwo. Rok do roku kampanie UJA gromadzą ok. 60 milionów dolarów. Dzięki tym funduszom organizacja dba
o najbardziej potrzebujących, buduje
i wzmacnia żydowską tożsamość
i edukację, inwestuje w Izraelu i za granicą, promuje działalność na rzecz kwestii żydowskich i izraelskich, jednocześnie tworząc infrastrukturę
w rejonie Toronto, która służy całej społeczności lokalnej.

Jewish Federations of Canada – UIA

Jewish Federations of Canada – UIA wspiera organizacje i programy, które wzmacniają żydowską społeczność
w Kanadzie, tym samym wzbogacając całą społeczność żydowską.

American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)

American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) jest jedną
z wiodących żydowskich organizacji humanitarnych. Powołane do życia
w 1914 roku JDC podkreśla potrzebę solidarności wśród Żydów oraz pracy nad poprawą statusu osób najgorzej sytuowanych na całym świecie.

YIVO Institute for Jewish Research

Organizacja założona w 1925 roku
w Wilnie (ówcześnie Polska), która zajmuje się zachowaniem, studiowaniem i szerzeniem wiedzy na temat historii kultury żydowskiej
z Europy Wschodniej, Rosji i Niemiec,
a także ortografią, leksykografią
i innymi naukami związanymi z językiem jidysz. II wojna światowa oraz Zagłada zmusiły YIVO do przeniesienia w 1940 roku swojej siedziby do Nowego Jorku w 1940 roku. Obecnie zbiory instytutu są głównym źródłem wiedzy na temat historii wschodnioeuropejskich Żydów i zapisem życia milionów osób, które zginęły w czasie Zagłady. YIVO prezentuje zgromadzoną dokumentację szerszej publiczności poprzez liczne programy, takie jak wykłady, koncerty, wystawy, kursy dla dorosłych i programy w języku jidysz, a także książki, publikacje naukowe oraz staże naukowe.

Weil, Gotshal & Manges

Weil, Gotshal & Manges jest międzynarodową kancelarią prawniczą, wielokrotnie uznawaną za jedną z najlepszych na świecie. Warszawski oddział firmy od wielu lat udziela Stowarzyszeniu wsparcia prawnego pro bono.

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak

Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k. od 2012 roku świadczy bieżące usługi doradztwa prawnego, w tym m.in. wspierała realizację projektu wystawy stałej w Muzeum POLIN, m.in. poprzez kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa polskiego (w szczególności prawa autorskiego) oraz w razie potrzeby prawa stanu Nowy Jork.
Kancelaria przygotowała między innymi memorandum obejmujące problematykę archiwaliów, ich udostępniania oraz konserwacji.
Kancelaria świadczy bieżącą obsługę prawną działalności Stowarzyszenia.

Museum of Jewish Heritage

Nowojorskie muzeum, którego misją jest edukacja ludzi w różnym wieku
i z różnych środowisk w temacie życia żydowskiego w XX i XXI wieku – przed, w trakcie i po Zagładzie.

Australian Society of Polish Jews and Their Descendants Inc.

Australijskie Stowarzyszenie Polskich Żydów i ich Potomków powstało, aby zachować i promować historię
i spuściznę życia żydowskiego
w Polsce, a także wspierać porozumienie pomiędzy obecnymi i przyszłymi pokoleniami w społecznościach żydowskich i polskich.

JCC Warszawa

Organizacja jest społeczno-kulturalną inicjatywą, która łączy osoby pochodzenia żydowskiego oraz ich partnerów i przyjaciół o innym pochodzeniu. JCC daje możliwość zapoznania się ze współczesną kulturą żydowską oraz przy pomocy nauczycieli akademickich
i edukatorów oferuje nieformalną edukację żydowską.

JCC Kraków

Organizacja posiada program dopasowany do zróżnicowanej, wielopokoleniowej społeczności Krakowa. Możliwość dołączenia do różnorodnych klubów (studencki, seniora) oraz wspólne obchodzenie świąt (łącznie z cotygodniowymi kolacjami szabatowymi) pomagają członkom społeczności lepiej się poznać. Na co dzień w Centrum prowadzone są warsztaty i kursy języków obcych. JCC współpracuje
z Festiwalem Kultury Żydowskiej, Żydowskim Muzeum Galicja i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawska

Członkami Gminy Warszawskiej z filią w Lublinie mogą być osoby, których przynajmniej jedno z dziadków było Żydem – na podstawie Prawa Powrotu. Gmina realizuje misję samorządu żydowskiego, obecnie jest w niej ok. 700 członków. Ponadto organizowane są modlitwy z nurtu ortodoksyjnego i postępowego, a jej celem jest tworzenie szerokiej oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz zapewnianie pomocy społecznej osobom potrzebującym.

Fundacja Shalom

Najważniejszym celem Fundacji Shalom jest ocalenie bogatego dziedzictwa kultury jidysz od zapomnienia. Fundacja organizuje kursy języka jidysz, wykłady, warsztaty, konkursy edukacyjne, spektakle teatralne i telewizyjne, wystawy plastyczne i festiwale, prowadzi również działalność wydawniczą. Organizacja założyła Centrum Kultury Jidysz, Żydowski Uniwersytet Otwarty oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Celem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Organizacja działa na terenach, które ze względu na odległość są trudno dostępne dla gmin żydowskich. Jej obszar działania to około dwie trzecie powierzchni Polski. Fundacja zajmuje się restytucją mienia dawnych Gmin Żydowskich – synagog, cmentarzy oraz innych obiektów o charakterze religijnym, edukacyjnym, charytatywnym i społecznym.

Forum Dialogu

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie. Organizacja działa na rzecz edukacji
i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce, przyczynia się do odbudowywania więzi między Żydami mieszkającymi w różnych miejscach świata, a krajem ich przodków. Forum Dialogu współpracuje z liderami społeczności lokalnych oraz prowadzi działania edukacyjne.

Forum Darczyńców

Forum Darczyńców to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji, które przyznają dotacje na cele społecznie użyteczne. Organizacja zrzesza fundacje i stowarzyszenia działające w takich obszarach: nauka i edukacja, pomoc społeczna, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa. Forum powstało by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechnić dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Ponadto, stara się budować społeczną wiarygodność instytucji, zajmujących się taką działalnością.

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie zrzesza potomków ocalałych
z Holocaustu. Członkowie Stowarzyszenia wspólnie odtwarzają tradycję swoich przodków, obchodzą żydowskie święta oraz pielęgnują pamięć o rodzinnych tradycjach.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce działa od 1950 roku
i jest największą organizacją żydowską w kraju. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, obchodów rocznic, wystaw sztuki żydowskiej, konferencji i wykładów, kursów języka jidysz oraz letnich kolonii dla młodzieży. W siedzibie organizacji mieści się biblioteka, w której znajduje się bogaty księgozbiór w języku polskim i jidysz. Ponadto organizacja wydaje dwujęzyczny miesięcznik społeczno-kulturalny „Słowo Żydowskie/Dos Jidisze Wort”, po polsku i w jidysz.

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu

Stowarzyszenie zrzesza osoby ocalone z Holocaustu, które przeżyły dzięki ukrywaniu swojej tożsamości po adopcji przez polskie rodziny. Organizacja dba o pamięć żydowskiej społeczności w Polsce oraz stara się, by Holocaust nigdy nie został wymazany z kart historii. Stowarzyszenie zapewnia pomoc swoim członkom (zarówno materialną, jak i emocjonalną) oraz dba
o honorowanie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych po II Wojnie Światowej

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna i obrona interesów żydowskich kombatantów i ofiar Zagłady oraz troska o zachowanie pamięci o zbrojnym czynie żydowskim i walce o wolność. Organizacja zajmuje się również walką z dyskryminacją, ksenofobią
i antysemityzmem. Członkami Stowarzyszenia są byli członkowie formacji wojskowych, byli więźniowie gett i obozów, osoby, które przeżyły Zagładę w ukryciu oraz ci, którzy zostali zesłani lub uciekli do ZSRR.

B’nai B’rith Polska

Stowarzyszenie działa na rzecz poprawienia warunków życiowych osób z całego świata. Skupia się na polepszeniu praw człowieka, zapewnia dostęp do bezpiecznego
i przystępnego zakwaterowania seniorom o niskich zarobkach oraz wspiera różne programy edukacyjne. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która ma tożsamość żydowską: świecką – opartą na pochodzeniu żydowskim (z ojca lub matki) lub religijną – wskutek konwersji na judaizm.