Powrót

Statut

Statut Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 2021.06.20.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”.

§2

Stowarzyszenie nawiązuje do tradycji Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych oraz Głównej Biblioteki Judaistycznej.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawami miejscowymi.

§5

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

1. Celem Stowarzyszenia jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

2. Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie:

a. kultywuje i popularyzuje tradycje Żydów polskich,

b. wspiera i popularyzuje badania naukowe w zakresie historii i kultury żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich,

c. prowadzi działalność edukacyjną,

d. podejmuje działania na rzecz kształtowania postaw tolerancyjnych w społeczeństwie,

e. współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi i instytucjami o podobnych celach działania w kraju i na świecie,

f. dąży do pozyskania przedstawicieli nauki i działaczy kultury w kraju i za granicą do realizacji celów Stowarzyszenia,

g. szerzy wiedzę o dorobku Towarzystwa Krzewienia Nauk Judaistycznych, Głównej Biblioteki Judaistycznej, JIWO w Wilnie i Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. gromadzenie i przechowywanie obiektów związanych z historią i kulturą Żydów polskich,

b. konserwację, dokumentację i katalogowanie obiektów kultury materialnej Żydów polskich,

c. inicjowanie badań,

d. organizowanie kursów edukacyjnych dla środowisk polskich i zagranicznych,

e. organizowanie nauki języków żydowskich,

f. działalność wydawniczą o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim,

g. ścisłe współdziałanie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma zwanym dalej „Instytutem”, polegające w szczególności na wszechstronnym wspieraniu działalności Instytutu oraz wymianie informacji i doświadczeń,

h. udostępnienie Instytutowi na podstawie umowy depozytu bądź użyczenia zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych stanowiących własność Stowarzyszenia, jak również użyczenie powierzchni w nieruchomości położonej przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie, będącej siedzibą Stowarzyszenia oraz stanowiącej własność Stowarzyszenia,

i. wspieranie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, którego Stowarzyszenie jest inicjatorem i współzałożycielem, zarówno poprzez realizowanie uprawnień Stowarzyszenia wynikających z umów założycielskich Muzeum oraz ze Statutu Muzeum, jak również realizacje innych obowiązków, które Stowarzyszenie przyjęło na siebie w tych umowach,

j. wspieranie działalności organizacji realizujących cele tożsame lub podobne do celów działalności Stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców na wspólnie realizowane projekty, przekazywanie środków finansowych, pomoc merytoryczną oraz udzielanie konsultacji,

k. inicjowanie powstania stowarzyszeń i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w kraju i poza granicami.

§9

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§10

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§11

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na zasadach wynikających z przepisów prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia 24.04.2003 roku Dz. U.nr 96 poz. 873 z późn. zm (tekst jednolity z 27.10.2010 r., Dz. U. 234 poz. 1536) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Działalność, o której mowa w § 11 ust. 1 powyżej nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą – wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego – z której nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

4. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawione praw publicznych, wyrażające wolę uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej po złożeniu przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających z co najmniej trzyletnim stażem członkowskim w Stowarzyszeniu.

§15

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą korzystać z materiałów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalanych przez Zarząd.

3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia po upływie 6 miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze,

4. Czynne i bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3, przysługuje członkom Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania należnych składek członkowskich, w kwocie oraz terminie ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

b. współdziałania w dążeniu do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia,

c. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,

d. regularnego opłacania składek członkowskich.

§17

Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest społeczne.

§18

Osobom fizycznym zasłużonym dla rozwoju kultury żydowskiej Zarząd Stowarzyszenia może nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.

§19

Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§20

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli, bez czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz obowiązek wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

§21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

2. skreślenia członka na podstawie uchwały Zarządu z powodu:

a. nieusprawiedliwionego zalegania w uiszczeniu składek członkowskich przez okres co najmniej dwunastu miesięcy,

b. utraty praw publicznych stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu,

c. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.

3. wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał władz i regulaminów oraz podejmowanie przez członka działań sprzecznych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4. śmierci członka Stowarzyszenia.

§22

Od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego o utracie członkostwa przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu podjęcia uchwały w sprawie odwołania przez Walne Zgromadzenie, członkostwo w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§23

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Walne Zgromadzenie może powołać Sąd Koleżeński.

§24

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zrzeszającą wszystkich członków.

§25

1. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczym oraz raz na cztery lata na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się w każdym czasie na posiedzeniu nadzwyczajnym, które może być zwołane przez Zarząd:

a. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze lub,

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub

c. w razie stwierdzenia przez Zarząd takiej potrzeby określonej w uchwale Zarządu.

3. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii, innego stanu wyjątkowego lub zaistnienia sytuacji, która w znaczącym stopniu uniemożliwi lub znacznie utrudni zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wówczas Zarząd uprawniony jest do zwołania Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.

§26

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd na podstawie pisemnych zawiadomień skierowanych do członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni wcześniej, zawierających projekt porządku posiedzenia z odpowiednimi materiałami.

2. Członek Stowarzyszenia uprawniony jest do wyrażenia pisemnej zgody na zawiadamianie go o terminach Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 45 dni od daty wpływu odpowiedniego pisemnego wniosku, przy czym porządek tego posiedzenia musi przewidywać sprawy, dla których zostało zwołane.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy z zakresu działania Stowarzyszenia, a w szczególności:

a. wytyczanie kierunków działalności,

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

c. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d. podejmowanie uchwały o absolutorium dla Zarządu na zakończenie kadencji,

e. uchwalanie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

f. decydowanie o tych sprawach majątkowych Stowarzyszenia, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, w szczególności w kwestii tworzenia i ustalania kwot środków finansowych stanowiących określony kapitał żelazny,

g. zatwierdzanie struktury lokowania określonego kapitału żelaznego oraz upoważnienia Zarządu do realizacji planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego,

h. decyzja o sprzedaży, darowiźnie lub zbyciu w innej formie zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych stanowiących własność Stowarzyszenia.

§28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 42 ust. 7 oraz § 46 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia.

2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie może odbyć obrady w drugim terminie, który może być wyznaczony przez Zarząd na ten sam dniu. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§29

1. Zarząd składa się z 7-11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Mandat członka Zarządu wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu lub złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji.

4. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować nowych członków, jednak nie więcej niż 1/3 składu powołanego przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję.

5. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, przyjmowany przez Zarząd uchwałą.

§30

1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. realizacja celów Stowarzyszenia i kierowanie jego bieżącą działalnością.

c. przygotowywanie planów działalności, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, budżetów i bilansów w celu przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu,

d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f. zarządzanie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w granicach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu,

g. zwoływanie i organizowanie Walnych Zgromadzeń,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich,

i. podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu,

j. opiniowanie projektów planów działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma,

k. uczestnictwo Przewodniczącego lub upoważnionych przez niego członków Zarządu w pracach Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma,

l. opiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma,

m. zawieranie umów o pracę z pracownikami oraz umów cywilnoprawnych w sprawach zwykłego zarządu,

n. podejmowanie uchwał w sprawach bieżących, niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

o. wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz na powołanie i odwołanie zastępców Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

p. wyrażenie zgody na powierzenie zarządzania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin osobie fizycznej lub prawnej, q. sprawowanie kontroli w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

r. wskazanie 1/3 liczby członków Rady Muzeum działającej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

s. wyrażanie zgody na zmiany w statucie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w trybie w nim określonym,

t. wyrażenie zgody na połączenie, podział lub likwidację Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,

u. wyrażenie zgody na powołanie Rady Powierniczej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

2. Zarząd uprawniony jest do powołania i odwołania członków zespołów doradczych, składających się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie odpowiednie do zakresu działalności, którą ma wykonywać określony zespół doradczy. Członkowie zespołów doradczych powołani zostają na okres tożsamy z okresem kadencji Zarządu, który ich powołał, chyba, że zostaną wcześniej odwołani przez Zarząd.

3. Zarząd może uchwalić regulamin danego zespołu doradczego. Członkowie zespołów doradczych pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Zarząd uprawniony jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, do powołania i odwołania po czterech członków zespołów doradczych ds. określonego kapitału żelaznego Stowarzyszenia, zwanych dalej komitetami ds. określonego kapitału żelaznego. Kandydaci do komitetów ds. określonego kapitału żelaznego powinni wykazać się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości oraz rynków inwestycyjnych.

5. Zarząd uprawniony jest do wyznaczenia jednej osoby ze składu Zarządu jako obserwatora do każdego z komitetów ds. określonego kapitału żelaznego.

6. Zarząd może upoważnić poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego do opracowania struktury (strategii) lokowania określonego kapitału żelaznego, podlegającej akceptacji uchwałą Walnego Zgromadzenia, oraz do przygotowania planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego, realizującego przyjętą przez Walne Zgromadzenie strukturę (strategię) lokowania określonego kapitału żelaznego.

7. Zarząd uprawniony oraz obowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do realizacji planu działania przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego, w zakresie kwoty określonego kapitału żelaznego ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym do wprowadzenia zmian w planie. Zarząd uprawniony jest w szczególności do reprezentowania Stowarzyszenia podczas zawierania umów, składania oświadczeń mających za przedmiot kwotę (lub część kwoty) określonego kapitału żelaznego oraz podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w celu realizacji planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego przygotowanego przez poszczególny komitet ds. kapitału żelaznego.

§31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Zwołuje posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w przypadku zaś równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. W posiedzeniach może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma lub jego zastępcy oraz Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub jego zastępcy, Przewodniczący Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub ich zastępcy, a także członkowie poszczególnych komitetów ds. określonego kapitału żelaznego.

§32

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przewodniczącego Zarządu lub przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Łączne działanie Przewodniczącego Zarządu oraz innego Członka Zarządu wymagane jest wyłącznie do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 25.000 złotych.

§33

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym i niezależnym od Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.

3. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie trwania kadencji Komisja może dokooptować nowych członków, nie więcej jednak niż 3 osoby.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§34

Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§35

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem kontroli majątku własnego i użyczonego, działalności finansowej i gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do bieżącej kontroli działań Zarządu zmierzających do realizacji szczegółowego planu działania w zakresie inwestycji określonego kapitału żelaznego.

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przedstawienia Zarządowi opinii na temat kandydatów na członków poszczególnych komitetów ds. określonych kapitałów żelaznych, w terminie 21 dni od dnia przedstawienia kandydatów przez Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna może – w związku z przeprowadzoną kontrolą lub jej wynikiem – żądać od Zarządu udzielenia wszelkich wyjaśnień oraz występować do Zarządu z odpowiednimi wnioskami i opiniami.

4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i przedstawia wnioski o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

§36

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określić regulamin Komisji Rewizyjnej, przyjmowany przez Komisję Rewizyjną uchwałą.

§37

Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów wynikłych w sferze działalności Stowarzyszenia między jego członkami.

§38

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego

2. W razie zmniejszenia liczby członków w czasie kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować nowych członków, nie więcej jednak niż dwie osoby.

§39

1. W sprawach określonych w §37 Sąd Koleżeński podejmuje środki dla zażegnania sporu, a jeśli jest to możliwe, wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, która ze stron i w jakim zakresie ma lub nie ma racji. Stosownie do tego Sąd może zobowiązać stronę lub obie strony do określonego postępowania zmierzającego do zażegnania sporu.

2. W sprawach określonych w §37 Sąd Koleżeński stwierdzając winę członka Stowarzyszenia, udziela mu upomnienia lub nagany, a w razie wyjątkowo ciężkiego przewinienia, może orzec wykluczenie ze Stowarzyszenia. W sprawach mniejszej wagi Sąd może się ograniczyć do stwierdzenia winy, nie stosując wyżej wymienionych środków.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§40

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a. ruchomości,

b. nieruchomości,

c. fundusze.

§41

Na fundusze składają się:

a. dochody ze składek członkowskich,

b. dochody z działalności statutowej,

c. środki pieniężne ulokowane jako określone kapitały żelazne oraz zyski z lokowania tych środków pieniężnych,

d. dotacje państwowe,

e. subwencje, zapisy, darowizny, spadki,

f. inne wpływy wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia.

§42

1. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny przeznaczane są, w ramach struktury (strategii) lokowania określonego kapitału żelaznego przyjętej przez Walne Zgromadzenie oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze planu przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego. Zarząd upoważniony i obowiązany jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji planu przygotowanego przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego.

2. Wszelkie zyski, pożytki uzyskane z lokowania kwoty określonego kapitału żelaznego są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny będą w całości lokowane przez Zarząd zgodnie ze planem przygotowanym przez poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego.

4. Lokowanie środków określonego kapitału żelaznego podejmowane będzie zgodnie z potwierdzoną przez Walne Zgromadzenie strukturą (strategią) lokowania określonego kapitału żelaznego oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie nabywania instrumentów finansowych przez stowarzyszenia (organizacje pożytku publicznego), zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora (tj. tylko w aktywa, których ryzyko poszczególny komitet ds. określonego kapitału żelaznego jest w stanie określić w planie ds. określonego kapitału żelaznego i które to ryzyko może być następnie monitorowane) w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności przy zachowaniu płynności środków, w szczególności poprzez:

a. nabywanie obligacji skarbowych, bonów skarbowych lub innych skarbowych papierów wartościowych,

b. lokaty i gwarantowane przez Skarb Państwa depozyty bankowe,

c. obligacje jednostek samorządu terytorialnego,

d. nabywanie nieruchomości,

e. nabywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych zdeponowanych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (dom maklerski, firma inwestycyjna),

f. nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

g. inne czynności podejmowane w celu uzyskania zysku.

5. Środki finansowe stanowiące określony kapitał żelazny lokowane będą z zastosowaniem zasady – bezpieczeństwo jest ważniejsze niż rentowność – w tym poprzez dywersyfikację i różnorodność inwestycji.

6. Wszelkie zmiany zwiększające kwotę określonego kapitału żelaznego wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

7. Zmniejszenie kwoty określonego kapitału żelaznego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

8. Wszelkie zmiany w zakresie struktury (strategii) lokowania określonego kapitału żelaznego wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§43

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem §11 ust. 3 Statutu.

§44

Stowarzyszenie może nabywać i zbywać majątek na podstawie obowiązujących przepisów.

§45

W ramach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§46

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, określające likwidatorów bądź na podstawie decyzji sądu zarządzającej likwidację i wyznaczającej likwidatora.

2. Dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§47

O sposobie przeprowadzenia likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.