Powrót

Drugi nabór w ramach konkursu grantowego SŻIH w 2019 roku

Ogłoszenie o konkursie z dnia 17 czerwca 2019 roku

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 75.000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 30 czerwca 2020 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie ŻIH.

Terminem rozpoczęcia realizacji grantu jest data zawarcia umowy o przyznaniu i realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego
z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie.

W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

 

SKŁADANIE OFERT:

 1. Wzór wniosku można pobrać z naszej strony.
 2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
  w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (797 701 907).
 3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00 dnia 16 września 2019 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

 

DOKONANIE WYBORU OFERT:

 1. Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.
 2. Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:
 • przy publikacjach: spis treści i krótki opis, budżet, termin wykonania, uczestnicy;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki i wykonawcy, budżet.

Przy projektach innego typu niż preferowane przez Komisję Grantową:

 • granty konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista uczestników, wstępny program, budżet;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista uczestników, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista uczestników, budżet.

Ponadto przy wszystkich wnioskach będzie brane pod uwagę:

 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.
 2. Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 18 października 2019 roku.

 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

 1. Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
 2. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);

c) zakup nieruchomości;

d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany

jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
 • uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy; przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu.
 1. Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisywaniu umowy.