Powrót

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego – nabór na nową edycję konkursu grantowego

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza, na podstawie uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 roku, konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Upamiętnienie Żydów z Czarnego Dunajca - projekt Fundacji Rodziny Popielów – Centrum dofinansowany przez Komisję Grantową SŻIH w 2020. Fot. Jagna Bukowska Ziółko / Ludzie, Nie Liczby.

Proponowane działania muszą być zgodne z celem statutowym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jakim jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę 

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 120 000 zł. 

NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI KONKURSU GRANTOWEGO: 

1. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

2. Dopuszczone są wnioski z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r.

3. W przypadku Wniskodawców, którzy już ubiegali się o grant w Stowarzyszeniu warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

4. Terminami kwalifikowalności wydatków w grancie są: data zawarcia umowy grantowej oraz data realizacji grantu.

5. Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie Stowarzyszenia.

7. W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.

8. Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH: 

Wzór wniosku można pobrać ze strony. 

Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960). 

Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 30 września 2021 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu. 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE: 

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wymaganymi dokumentami (np. list intencyjny) potwierdzającymi współpracę z ewentualnymi partnerami projektu. 

KONSULTACJE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU: 

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku grantowego serdecznie zapraszamy do zapisania się na spotkania konsultacyjne. Celem spotkań jest zarówno przybliżenie wymogów formalnych, jak i pokazanie najważniejszych kwestii merytorycznych związanych z zagadnieniem wielokulturowości i ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Udział w spotkaniach jest dobrowolny. Spotkania odbędą się online, na platformie zoom.  

 • 2 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Joanna Fikus i Michał Majewski, Konkurs grantowy SZIH – co zrobić aby dostać grant. 
 • 3 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Weronika Litwin i Agnieszka Komorowska – Gosk, Jak szukać możliwości współfinansowania projektów.  
 • 9 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Remigiusz Sosnowski, Cmentarze żydowskie w Polsce. 
 • 10 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Natalia Gebert, Po co nam edukacja międzykulturowa? 
 • 17 września 2021 r., g. 16:00 – 18:00, Renata Płotczyk, Spotkania z kulturą żydowską. 

Więcej na temat spotkań on-line można znaleźć na stronie www.szih.org.pl/spotkania-grantowe  

Aby otrzymać zaproszenie do spotkania należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres biuro@szih.org.pl zawierające następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko 
 • Nazwa reprezentowanej organizacji 
 • Datę spotkania, w którym osoba chce wziąć udział 

 WYBÓR OFERT: 

Przy ocenie wniosku o grant Komisja Grantowa bierze pod uwagę: 

 • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki, budżet, termin wykonania, zgoda właścicieli terenu, opinia Komisji Rabinackiej (jest wymagana w przypadku projektów dot. cmentarzy);
 • przy projektach konserwatorskich: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
 • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet;
 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.

Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków zawierających braki lub posiadających błędy (np. źle zsumowane budżety). 

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota. 

Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 5 listopada 2021 roku. 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE: 

Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości. 

Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na: 

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy w tym:

 • czynsz;
 • koszty administracyjne;
 • koszty prawne;
 • koszty księgowe;
 • koszty eksploatacyjne (np. paliwo, tonery, serwis);
 • zakup środków trwałych;
 • opłaty bankowe;
 • materiały biurowe;
 • eksploatacyjne;
 • energia elektryczna;
 • opłaty telefoniczne.

c) zakup nieruchomości;

d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym: 

 • oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
 • uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu;
 • wszystkich wymaganych danych do umowy;

Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce  Jak składać oraz poniżej: