Powrót

Konkurs Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa ogłasza nowy nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich.

Grób nieznanej dziewczynki zamordowanej w czasie Zagłady w miejscowości Januszkowice upamiętniony przez Fundacje Zapomniane, dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Foto: Fundacja Zapomniane

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła na podstawie uchwały z dnia 3 lutego 2021 roku konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w które zaangażowani zostaną mieszkańcy.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 110 000 zł.

Dopuszczone są wnioski z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Terminem kwalifikowalności wydatków w grancie są: data zawarcia umowy grantowej oraz data realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie.

W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE OFERT:

Wzór wniosku można pobrać z naszej strony.

Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).

Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 5 marca 2021 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

DOKONANIE WYBORU OFERT:

Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.

Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:

 • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, zgoda właścicieli terenu, opinia Komisji Rabinackiej (jest wymagana w przypadku projektów dot. cmentarzach);
 • przy projektach konserwatorskich: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
 • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet;
 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.

Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków zawierających braki lub posiadających błędy (np. źle zsumowane budżety).

Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.

Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 15 kwietnia 2021 roku.

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:

a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;

b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy w tym:

 • czynsz;
 • koszty administracyjne;
 • koszty prawne;
 • koszty księgowe;
 • koszty eksploatacyjne (np. paliwo, tonery, serwis);
 • zakup środków trwałych;
 • opłaty bankowe;
 • materiały biurowe;
 • eksploatacyjne;
 • energia elektryczna;
 • opłaty telefoniczne.

c) zakup nieruchomości;

d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;
 • uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu;
 • wszystkich wymaganych danych do umowy;

Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisaniu umowy.

Dodatkowe informacje są dostępne w zakładce Jak składać.  oraz poniżej: