Powrót

Komisja Grantowa – nowy konkurs grantowy

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła na podstawie uchwały z dnia 21 lipca 2020 roku konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 106 000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 31 grudnia 2021 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest rozliczenie się Wnioskodawcy z realizacji uprzednio przyznanych grantów przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Terminem rozpoczęcia realizacji grantu jest data zawarcia umowy o przyznaniu i realizacji grantu.

Termin rozliczenia projektu i złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnego
z załączonym wzorem wynosi 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski zgodne z oficjalnym wzorem wniosku, który jest dostępny na stronie.

W przypadku przyznania dofinansowania, przekazanie środków odbędzie się w oparciu o umowę, której wzór można znaleźć na stronie.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w ogłoszeniu
oraz określonymi w regulaminie działania Komisji Grantowej.

SKŁADANIE OFERT:

 1. Wzór wniosku można pobrać z naszej strony.
 2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
  w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (691 859 960).
 3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00, dnia 14 września 2020 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

 1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny ze wzorem dostępnym na stronie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

DOKONANIE WYBORU OFERT:

 1. Oceny wniosków dokona Komisja Grantowa.
 2. Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:
 • przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
 • przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, opinia Komisji Rabinackiej (dot. upamiętnień na cmentarzach);
 • przy projektach konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
 • konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
 • projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
 • projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
 • imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet.

Ponadto przy wszystkich wnioskach będzie brane pod uwagę:

 • doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • udział i doświadczenie partnerów zaangażowanych w projekt.
 1. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania grantu mniejszego niż wnioskowana kwota.
 2. Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 23 października 2020 roku.

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:

 1. Złożenie wniosku w konkursie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.
 2. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na:
 3. a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności wnioskodawcy;
 4. b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania wnioskodawcy (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);
 5. c) zakup nieruchomości;
 6. d) działania sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 7. W przypadku przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ukazaniu się wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia, podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym:– oświadczenia o przyjęciu dofinansowania;– uaktualnionego harmonogramu i budżetu realizacji zadań ofertowych w formie załączników do umowy; przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem że w wyniku zmiany i aktualizacji budżetu nie ulegnie zwiększeniu procentowy udział środków Grantodawcy w całkowitym koszcie projektu.
 8. Przekazanie przyznanej dotacji w formie dofinansowania nastąpi po podpisywaniu umowy.

Dodatkowe informacje są dostępne w zakładce Jak składać.  oraz poniżej:

– wzór wniosku http://szih.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Wniosek-od-13.03.2018.doc

– przykładowa umowa zawierająca główne postanowienia http://szih.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/umowa-komisja-grantowa-2018.doc

– wzór sprawozdania http://szih.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Sprawozdanie-dla-um%C3%B3w-od-kwietnia-2018.doc

– Regulamin Komisji Grantowej http://szih.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-Komisji-Grantowej_12.03.2018.pdf