Powrót

Polityka Prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tłomackie 3/5 Warszawa (zwana dalej „Stowarzyszenie”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie

 1. Stowarzyszenie gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Stowarzyszenie, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Użytkowników wykorzystuje się w następujących celach: prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, informowania o działalności Stowarzyszenia, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego Newslettera z informacjami dotyczącymi Stowarzyszenia, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Stowarzyszenie co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika bądź na żądanie organów uprawnionych.
 3. Stowarzyszenie może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

4. Dostęp do danych osobowych, prawo do modyfikacji

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Stowarzyszenie gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.

 

5. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych Użytkownika i/lub przekazywanych przez Użytkownika automatycznie.

 1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.
 2. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników.
 3. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji. Niektóre z plików „cookies” pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.
 4. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 

6. Odsyłacze do innych stron

 1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest Stowarzyszenie. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Stowarzyszenie.

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

 1. Informacje przekazywane przez Użytkowników sa przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo.
 2. Stowarzyszenie zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.
 3. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

8. RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. W związku z tym przesyłamy poniższe informacje:

Pani/Pana/Państwa* dane osobowe (imię i nazwisko*, adres korespondencyjny*/adres e-mail*, telefon*) są w naszych bazach danych administrowanych przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań oraz wdrożyliśmy niezbędne procedury, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Pani/Pana/Państwa* danych osobowych jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 00-090 Warszawa, ulica Tłomackie numer 3/5, REGON: 000806795, NIP: 526-03-08-022), wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020904.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu* prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

Pani/Pana/Państwa* dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom – (dostawcom usług informatycznych), a także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma- wyłącznie w celu realizacji naszych celów statutowych.

W każdym czasie może Pani/Pan/Państwo* wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan/Państwo*, że przetwarzanie Pani/Pana/Państwa* danych narusza RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazach Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.

Oznacza to, że dane osobowe z ww. bazy będą przetwarzane w celu wysyłania materiałów informacyjnych, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Jeżeli nie chce Pani/Pan/Państwo* otrzymywać od nas materiałów informacyjnych, prosimy o taką informację na adres e-mail: rodo@szih.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.