Powrót

RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. W związku z tym przesyłamy poniższe informacje.

Pani/Pana/Państwa* dane osobowe (imię i nazwisko*, adres korespondencyjny*/adres e-mail*, telefon*) są w naszych bazach danych administrowanych przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań oraz wdrożyliśmy niezbędne procedury, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Pani/Pana/Państwa* danych osobowych jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: 00-090 Warszawa, ulica Tłomackie numer 3/5, REGON: 000806795, NIP: 526-03-08-022), wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020904.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu* prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

Pani/Pana/Państwa* dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom – (dostawcom usług informatycznych), a także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma- wyłącznie w celu realizacji naszych celów statutowych.

W każdym czasie może Pani/Pan/Państwo* wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan/Państwo*, że przetwarzanie Pani/Pana/Państwa* danych narusza RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazach Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.

Oznacza to, że dane osobowe z ww. bazy będą przetwarzane w celu wysyłania materiałów informacyjnych, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Jeżeli nie chce Pani/Pan/Państwo* otrzymywać od nas materiałów informacyjnych, prosimy o taką informację na adres e-mail: rodo@szih.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.