Powrót

Walne 2021

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sprawozdawczo-wyborczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.  Odbędzie się ono w dniu  20 czerwca 2021 r. (niedziela) o godz. 11.00 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie, w audytorium. W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny ustalił na godzinę 11.15 tego samego dnia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok –  Przewodniczący Komisji.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok – uchwały Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok – uchwała Walnego Zgromadzenia.
 7. Omówienie idei powstania Kapitału Żelaznego oraz omówienie projektu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 8. Zatwierdzenie projektu Statutu Stowarzyszenia – uchwała Walnego Zgromadzenia.
 9. Wolne wnioski.

Materiały:

Osobom, które mają jakiekolwiek obawy, a także celem ograniczenia liczby uczestników (celem ograniczenia ryzyka zachorowalności na COVID-19) chcemy zaproponować głosowanie poprzez pełnomocnika. Chcielibyśmy zaproponować znaną Państwu mec. Magdalenę Małochę, która od wielu lat obsługuje pod względem prawnym nasze Stowarzyszenie. Przez lata dowiodła, że dobro Stowarzyszenia jako organizacji jest dla niej największym priorytetem, a nie będąc członkiem naszego Stowarzyszenia gwarantuje Państwu bezstronność i wypełnienie Państwa woli. Wystawione pełnomocnictwo określałoby, w jaki sposób Pani mec. M. Małocha miałaby głosować w Państwa imieniu na poszczególne uchwały, których spis załączamy wraz z pełnomocnictwem:

Oczywiście nie są Państwo w żaden sposób zobligowani do przekazania Pełnomocnictwa zaproponowanej przez nas osobie. Mogą Państwo wystawić pełnomocnictwo każdemu, kogo darzą Państwo zaufaniem. Wzór pełnomocnictwa wraz ze spisem uchwał przesyłamy Państwu w załączniku.

Pełnomocnictwa wraz z kopiami swoich dokumentów tożsamości prosimy dostarczyć do dnia 20 czerwca 2021 do godziny 11:15 do biura Stowarzyszenia w budynku Muzeum POLIN przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie (biuro Stowarzyszenia czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16), lub przesłanie ich pocztą do dnia 18 czerwca 2021 r. (liczy się data dostarczenia listu) na adres Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, Warszawa (00-090).

Zapraszamy wszystkie osoby chcące zadać Zarządowi pytania dotyczące Kapitału Żelaznego oraz zmian statutowych na spotkania online. Odbędą się one w dniach 25 i 26 maja na platformie Zoom. Poniżej przesyłamy linki do spotkań:

Topic: webinar_kapitał żelazny cz.1

Time: May 25, 2021 03:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93549452180

Meeting ID: 935 4945 2180

Topic: webinar_kapitał żelazny cz.2

Time: May 26, 2021 03:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97862119918

Meeting ID: 978 6211 9918

Linki zostaną również przesłane Państwu mailem na tydzień przez spotkaniem.

Zwracamy również uwagę, że osoby, które będą uczestniczyły w Walnym Zgromadzeniu osobiście, będą zobowiązane do przestrzegania następujących obostrzeń sanitarnych:

 1. bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką i niezdejmowanie jej w okresie trwania Walnego Zgromadzenia (maski będą dostępne dla Członków Stowarzyszenia w recepcji);
 2. zdezynfekowanie rąk przed wejściem do audytorium (płyn do dezynfekcji będzie dostępny w recepcji);
 3. utrzymywanie dystansu 1,5 metra w kolejce do rejestracji i w sali;
 4. zostawienie wierzchniej odzieży w szafkach przy wejściu do Muzeum POLIN;
 5. zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc w audytorium;
 6. wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia – oświadczenie będzie dostępne do podpisania w recepcji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią zorganizowanie Walnego Zgromadzenia zostanie ono odwołane (np. z powodu zagrożenia epidemicznego). O fakcie tym zostaną państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo nie później niż na 7 dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Informacja o zmianie zostanie także opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia www.szih.org.pl.