Powrót

Walne 2022

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sprawozdawczo-wyborczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.  Odbędzie się ono w dniu  12 czerwca 2022 r. (niedziela) o godz. 10.00 w w sali konferencyjnej A (obok audytorium) Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny ustalił na godzinę 10.15 tego samego dnia. 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza protokolanta; 
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok – wystąpienie Przewodniczącego Zarządu; 
 3. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – wystąpienie Dyrektora Operacyjnego;   
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok – wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz odczytanie opinii biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021; 
 5. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok; 
 6. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok; 
 7. Wystąpienie Skarbnika Stowarzyszenia ws. powołania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; 
 8. Akceptacja Ramowej Strategii Lokowania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; 
 9. Przeznaczenie kwoty: 10 200 000 zł na rzecz Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 
 10. Wybory do Sądu Koleżeńskiego; 
 11. Wolne wnioski. 

Materiały: 

 1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie; 
 2. List skarbnika Zarządu Marka Nowakowskiego;
 3. Informacja na temat Sądu Koleżeńskiego; 
 4. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia; 
 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok;
 6. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2021 rok; 
 7. Ramowa strategia lokowania kapitału żelaznego.