Powrót

Walne 2023

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sprawozdawczo-wyborczym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Odbędzie się ono w dniu 21 maja 2022 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Pracowni “U Fani” (dawna klubokawiarnia) w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ustalił na godzinę 10.15 tego samego dnia. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad: przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.  
 2. Podsumowanie kadencji Zarządu 2019 – 2023.  
 3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok.   
 4. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.   
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz za kadencję 2019 – 2023.   
 6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok.  
 7. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok. 
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za kadencję 2019 – 2023. 
 9. Wybory członków Zarządu na kadencję 2023 – 2027.  
 10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023 – 2027.  
 11. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2023 – 2027. 
 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla spółki Stoen Operator na działce położonej przy ul. Tłomackie 3/5. 
 13. Wolne wnioski. 

Materiały: 

 1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie;
 2. List Przewodniczącego Zarządu do członków;
 3. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2022 rok;
 5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2022 rok;
 6. Opinia biegłego rewidenta;
 7. Mapa dot. służebności przesyłu.