Powrót

Walne 2024

Szanowni Państwo, 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Odbędzie się ono w dniu 9 czerwca 2024 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie, w przestrzeni Pracownia kulinarna “U Fani” (wejście na zewnątrz budynku, na prawo od wejścia głównego Muzeum POLIN). W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny ustalił na ten sam dzień na godzinę 10.15.  

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór komisji skrutacyjnej;  
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta;  
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.;
 6. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.;    
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.; 
 8. Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 r.;  
 9. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok;  
 10. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2024 r.; 
 11. Wolne wnioski.  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §15 ust. 4 statutu Stowarzyszenia prawa wyborcze mają osoby, które mają opłacone wszelkie należne składki członkowskie.  

W razie pytań prosimy o kontakt na adres biuro@szih.org.pl 

Materiały: 

 1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie;
 2. Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2023 rok;
 4. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok.